Vloggposter

Denne vloggen vil øke din kunnskap om juridiske problemstillinger og bruk av våre enkle kontraktsmaler på en forståelig måte.
Ønsker du svar på noe? Send en mail, så skriver vi et innlegg!
Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er noe vi i Norge kun har hatt de siste 10årene. Reglene for dette ligger i loven som omhandler «vergemål». Tidligere vardet slik at når du ble så syk at du ikke lenger var i stand til å ivareta degselv eller din økonomi, ble det oppnevnt en «verge». Du kunne selv bestemme atdet skulle oppnevnes verge for deg eller hvis du var veldig syk, så ba legen omat det ble oppnevnt en verge for deg. Da var det, og er det fremdeles,Statsforvalteren, som oppnevner verge. Det kunne da bli en i familien, elleroftest en profesjonell verge.

I dag har vi som sagt fått et etter min vurdering, bedresystem. Nå kan du i ro og mak, når du selv er helt ved dine «fulle fem»bestemme hvem som skal hjelpe deg med din økonomi eller med andre behov, når duikke lenger er i stand til å ta slike avgjørelser. Jeg pleier å tenke på at enfremtidsfullmakt er et slags «testament» som gjelder når du lever, og du stårfritt til å bestemme hvordan du og din økonomi skal håndteres best når du ikkelenger er i stand til det.

Fremtidsfullmakten gir deg «makten» til å bestemme, på ettidspunkt når du ikke lenger kan bestemme, om du vil erstatte vergemål og en verge,som er ukjent med dine ønsker, med en du selv har valgt. Du har altså medfremtidsfullmakt mer kontroll på hvem som skal ivareta dine interesser oghvordan du vil de skal ivaretas.

Man behøver ikke være «gammel», en slik fremtidsfullmakt kandu opprette bare du har fylt 18 år. På samme måte som et testament erfremtidsfullmakten «ferskvare» og du kan endre den så lenge du er stand tildet. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for deg til å skreddersy godeløsninger for deg.

Fremtidsfullmakten må alltid være skriftlig og væreundertegnet av 2 vitner (NB. Digital signatur er ikke gyldig) som er 18 år,ikke i slekt med deg og forstår hva de bevitner og at du undertegner mensvitnene er tilstede – helt på samme måte som et testament.

Det er du som bestemmer hva fremtidsfullmakten skalinneholde. Det kan være både økonomiske og personlig forhold. Du må være presispå hva du vil at din eller dine fullmektiger skal ha rett til å foreta seg.Personlige forhold du kanskje vil si noe om er at man vil bo lengst mulig hjemmeeller at du vil at det skal brukes av dine penger til reiser eller deltagelsepå aktiviteter med deltager. Økonomiske forhold kan være å betale regningenedine og hva som skal skje med dine eiendeler mens du lever, men ikke er i standtil å ta vare på dem. Du kan i en fremtidsfullmakt bestemme at  din eiendom skal selges og at det skal delesut større gaver før din død. Uten slik fremtidsfullmakt som klart bestemmerdette, kan det i utgangspunktet ikke utdeles større gaver.

Like viktig som hva du bestemmer, er da hvem du bestemmerskal ha denne fullmakten til å råde over deg og dine ting. Det mest vanlige erat man sette sin ektefelle som fullmektig og deretter sine barn eller noenandre som man tenker er nær og vil etterleve dine ønsker.

Det er viktig at en original blir oppbevart trygt og atden/de du har oppnevnt som fullmektiger er klar over det og vet hvor originalenfinnes. Fremtidsfullmakten trer i kraft når du som fullmaktsgiver «pgasinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er istand til å ivareta sine interesser». Dette vil være en medisinsk vurderingsom f eks kan gjøres av fastlegen. Når så skjer kan fremtidsfullmakten sendestil Statsforvalteren som da kan stadfeste fremtidsfullmakten. Så lenge ikkelegen kan erklære at du har en diagnose som medfører at du ikke kan ivaretadine interesser, vil du alltid være rett person til å disponere over din formue,så det ligger ingen «feller» i å lage en slik fremtidsfullmakt. På samme måtesom et testament først gjelder etter at du er død.

Noen har kanskje hørt historier om sinte arvinger, hvortypisk ny ektefelle har blitt gitt fremtidsfullmakt. Det er likevel slik at sålenge en person er ved sine «fulle fem», så har de rett til egenbestemmelse, herunderdisponering av midler og arv. Arvingene har kun krav på pliktdelsarv og alt utoverdette er en skjønnsavgjørelse som blir foretatt av arvelater.

På den andre siden kan man med fremtidsfullmakt ha gitt fullmakttil å fordele arven før man dør, noe man ikke kan ved vergemål, som kan værefordelaktig for arvingene.

Kjøp markedets enkleste fremtidsfullmakt her! PS. Den kanikke signeres digitalt, men må signeres for hånd og med to vitner til stedet somikke er familie og som kan bekrefte at man er ved sine «fulle fem». Det er etformkrav, i likhet med testament.

kontrakter

Få alt på stell med avtaler i hverdagen. Her er våre mest kjøpte avtaler! Kun 20kr pr signatur

Samboeravtale

kr 2499

Kommer snart

Les mer

Kjøpsavtale

kr 2499

0,-

Les mer

Fremtidsfullmakt

kr 2499

Kommer snart

Les mer

Låneavtale, vederlag

kr 2499

0,-

Les mer
Last ned appen Lawyered!
En enkel måte å lage kontrakter når du er på farten!